روسای ادارت کتابخانه های عمومی شهرستان های استانتمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما