نام و نام خانوادگی : مهری عاقبتی
ایمیل: M.Ketabkhaneha@mashadpl.ir
پست سازمانی : رئیس اداره کتابخانه ها و کتابخوانی
اطلاعات تماس         تلفن :38470107-051      داخلی  117
نام و نام خانوادگی : سید جمال حقیرالسادات
ایمیل:Haghirosadat@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول کتابخانه ها
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  119
نام و نام خانوادگی : احسان سیفی
ایمیل: Manabe@mashadpl.ir
پست سازمانی : ;کارشنای مسئول منابع


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  118نام و نام خانوادگی : ماریه رحیمی
MA.rahimi@mashadpl.ir
پست سازمانی :;کارشناس منابعاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  113نام و نام خانوادگی : نصرت فنودی
ایمیل:N.fonodi@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس کتابخانه هااطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  


نام و نام خانوادگی : محمد نصیری مقدم
ایمیل:Farhangi@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس فرهنگیاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  114