نام و نام خانوادگی : زینت زمانیان
ایمیل:Z.zamanian@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره همکاری هااطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  104


نام و نام خانوادگی : کبری محمدی
ایمیل:Anjoman@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس انحمن هااطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  115


نام و نام خانوادگی :یاسر سیاوشی جامی
ایمیل: Y.Siavashi@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مشارکت ها


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  138