نام و نام خانوادگی : مجید ضیغمی
ایمیل:Kargozini@mashadpl.ir
پست سازمانی :رئیس اداره اداری


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  110


نام و نام خانوادگی : محمد خویی
ایمیل:M.khoei@mashadpl.ir
پست سازمانی :کارشناس مسئول اداریاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  126


نام و نام خانوادگی : محمد کرمی
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول امور عمومیاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  121


نام و نام خانوادگی : علیرضا اکبری
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول واحد نقلیهاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  129


نام و نام خانوادگی : زهره حریرساز
ایمیل:
پست سازمانی :مسئول دبیرخانه


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  125


نام و نام خانوادگی : نازنین رحیمی
ایمیل:N.rahimi@mashadpl.ir
پست سازمانی :مسئول شبکه دولتاطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  109