نام و نام خانوادگی : حسین ابراهیمی
ایمیل:Ro@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول روابط عمومی

اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  116

نام و نام خانوادگی :محمود کاظم زاده
ایمیل:Ro@mashadpl.ir
پست سازمانی :;;کارشناس روابط عمومی


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  111