چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 ستاد سفر اداره کل در شهرستان کاشمر(بازدید کتابخانه ها)
ستاد سفر اداره کل در شهرستان کاشمر(بازدید کتابخانه ها) ستاد سفر اداره کل در شهرستان کاشمر(بازدید کتابخانه ها)
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه عمومی امام خمینی کاشمر
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه مدرسه علمیه
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه فدک
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه باقرالعلوم(ع) ریوش

بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه عمومی کوثر
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه عمومی فدک
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه عمومی فدک
بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه شهید سلیمان نژآد اوندر

بازدید مدیرکل از کتابخانه های کاشمر   
1397/2/26 چهارشنبه
کتابخانه امام علی(ع)

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 221